Ing. Ivana Svrčková

Úvod

Vedeniu jednoduchého a podvojného účtovníctva sa venujem od ukončenia štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave v roku 1993. Spočiatku formou zamestnania a od roku 2014 poskytujem ekonomické služby v oblasti účtovníctva, daní a miezd formou živnosti.
Klientmi sú domáce aj zahraničné spoločnosti s ručením obmedzeným ako aj fyzické osoby. Poskytujem profesionálny prístup, diskrétnosť, spoľahlivosť a flexibilitu. Využitím mnou ponúkaných služieb ušetríte čas aj náklady na odbornú literatúru, školenia a software.

Služby

Účtovníctvo

Komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva (ALFA PLUS)

 • spracovanie a zaúčtovanie prvotných dokladov, posúdenie ich správnosti a oprávnenosti z daňového a účtovného hľadiska
 • vedenie peňažného denníka
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie majetku (krátkodobého a dlhodobého)
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • zostavenie daňového priznania k DPH
 • vedenie knihy sociálneho fondu
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky (všetkých jej súčastí podľa platných predpisov)
 • vykonanie dokladovej inventarizácia majetku a záväzkov
 • zostavenie daňového priznania k dani z príjmov FO

Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva (OMEGA)

 • spracovanie a zaúčtovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania, posúdenie ich formálnej a vecnej správnosti a oprávnenosti z daňového a účtovného hľadiska
 • vedenie hlavnej knihy (zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska)
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka (chronologický zápis účtovných prípadov)
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku (krátkodobého a dlhodobého)
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • zostavenie daňového priznania k DPH
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • vykonanie dokladovej inventarizácia majetku a záväzkov
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky (všetkých jej súčastí podľa platných predpisov)
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
 • vedenie ostatných účtovných kníh

Dane

 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO (súčasne so spracovaním účtovníctva)
 • spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Mzdy a personalistika

spracovanie miezd a personálnej agendy (OLYMP)

 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • spracovanie miezd podľa evidencie dochádzky
 • vyhotovenie výplatných listín
 • vystavenie prevodného príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
 • spracovanie a zasielanie mesačných výkazov do poisťovní a na daňový úrad
 • vystavenie potvrdenia o príjmoch
 • výpočty nemocenských dávok
 • evidencia dovolenky
 • ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • podklady pre účtovníctvo
 • mzdové a evidenčné listy

Ostatné služby

 • vypracovanie knihy jázd
 • účtovné a ekonomické poradenstvo, konzultácie
 • administratívne práce
Cenník
Cena za vedenie účtovníctva sa stanovuje osobitne podľa zložitosti a počtu zaúčtovaných položiek s dôrazom na vzájomnú spokojnosť. Neváhajte ma kontaktovať, rada Vám spracujem cenovú ponuku.

KONTAKT


Telefón

0905 421 134